Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Škálování obsahu 100%
 • Velikost písma 100%
 • Výška řádků 100%
 • Mezery mezi písmeny 100%

Finance & Controlling

Důležitost odpovědného finančního řízení podnikatelských
činností zvyšuje kompetence i angažovanost finančních oddělení.
S tím roste potřeba využívání kvalitních nástrojů a efektivních postupů.

Legal & management consolidation

Aktuální oblast Finance & Controlling se v mnoha ohledech liší od podapůrných služeb, za které byl CFO tradičně zodpovědný. Rozsah a hloubka témat, která musí CFO dnes zvládnout, se evidentnězvýšila. Proces transformace funkcí Finance & Controllingu byl zahájen. Nyní je nutné, aby každá společnost stanovila vlastní pozici v tomto vývojovém procesu a přijala potřebná opatření pro další rozvoj oblasti F&C.

V oblasti externího a interního účetnictví se rozsah služeb rozširuje o všechny aspekty finančního a investičního účetnictví, controllingu a konsolidace. Zvláštní pozornost je věnována hromadnému účetnictví. Použitím vysoce moderních informačních a komunikačních metod msg Plaut zajišťuje úplnou koordinovanou právní a manažerskou konsolidaci ve všech oblastech reportingu. Integrace dalších kontrolních parametrů zabezpečuje, že manažerská rozhodnutí mohou být zaměřena na trh, zákazníka a výsledek.

Máte otázky?

Věra Korbelová

Věra Korbelová
Competence Center Automotive Manager

SAP S/4 HANA Finance

Finanční oddělení čelí neustále rostoucím požadavkům a musí se obrátit z pouhého dodavatele čísel na aktivního daňového poplatníka. Tato narůstající složitost s pokračujícím tlakem na organizační náklady představuje řadu výzev:

 • Zvyšování předpisů, podávání zpráv se skrácenými vykazovacími a plánovacími cykly
 • Rostoucí nejistota a rachlé změny
 • Stejně jako snížení doby reakce a rozhodování

Zjednodušení je strategickou odpovědí na současné I budoucí výzvy. Se čtvrtou generací Business Suite, S/4 HANA, nabízi SAP řešení, které usnadňuje digitální svět.S/4 HANA Finance je jedním z prvních stavebních prvků založených na pokročilé platformě SAP HANA, které je vybavené rozhraním SAP Fiori, nezávislým na zařízení a user-friendly. S/4 HANA Finance se skádá ze tří částí:

 • SAP Accounting powered by HANA
 • Cash Management powered by HANA
 • Integrated Business Planning for Finance

msg Plaut S/4 HANA Finance Assessment je třístupňová poradenská služba, ktrerá je přístupná jednotlivě, nebo v kombinaci.

 • S/4 HANA Finance Informe zobrazuje inovace a potenciální využití produktu, zabývá se technickými požadavky (např. msg Plaut HANA Quick Check) a různými provozními modely.
 • S/4 HANA Finance Value Assessment použítím funkčních analýz zobrazuje zákazníkovi specifické business procesy a shrnuje je v obchodním případu.
 • S/4 HANA Finance Roadmap nabízí vytvoření transformační strategie a odvozený plan pro dosažení cílů

Vaše výhody na první pohled

 • Rozsáhlé informace, jakož i přehled o nových obchodních aplikacích a vývoji produktů ve finančním sektoru
 • Jasné informace o skutečných, hodnotných a indificuálních potenciáleć h využit
 • Vaše konkrétní cesta k rozvoji všech potenciálních využití, stejně jako aktivní podpora při digitální transformaci
 • Harmonizace účetnictví
 • Integrované strategické a operační plánování
 • Účinky IFRS na controlling
 • Převod ceny a kalkulace skupiny
 • Segmentace přehledů
 • Zavedení metody prodeje nákladů

Globalizace nutí téměř všechny společnosti růst na mezinárodní úrovni. Každá společnost, která chce dlouhodobědržet krok s konkurencí, musí být prezentovaná po celém světě. Vedení většiny společností čelí mnoha novým výzvám spůsobeným těmito změněnými podmínkami.

Proto stále náročnější operační činnost vyžaduje decentralizované struktury. Ty musí být připojeny k centrálnímu strategickému kontrolnímu systému. Příležitosti a rizika podléhají neustálým změnám v glogálním kontextu. Dynamický kontroling je tedy stále důležitejší pro zodpovědné strany společnosti. Existují také nové a náročné úkoly v kontrolingu, které jsou přímo způsobeny těmito změněnými podmínkami:

 • Otevřené globální kapitálové trhy posilují vliv externích partner. Investoři a analytici požadují, aby údaje o společnosti byly poskytovány ve stále kratších časových intervalech. Kromě skutečných dat, jsou požadovány i údaje o plánování. To vede k přebytku prognóz – včetněvlivů na pracovní zátěž a motivaci, ktoré jsou lamentovány všemi.
 • Už nestačí poskytovat výsledky firem a skupin. Kromě toho je třeba stanovit výsledky pro jednotlivé segmenty. Aktivity na zahraničních trzích a zemích přinášejí problém rozdílný ch účetních standardů

Dnes je zapotřebí určitého typu kontroly, ktreá pracuje aktivněa poskytuje výhled na budoucí vývoj společnosti. Nejdůležitejší ze všech aktivit je podpora rozhodování pro vedení a externí partnery.

Avšak nové vnímaní role samo o sobě nestačí. Aby bylo možné čelit význam globalizace, je třeba upravit stávající nástroje a vyvinout nové nástroje. Přitom je třeba zajistit, aby zvýšení efektivity nevedlo k nárůstu nákladů. Potřebné nástroje by měly být rychlé a snadné a měly by vyžadovat nízkou údržbu.

 • Výkaz zisku a ztráty
 • Mezní náklady
 • Účetnictví nákladů
 • Účetnictví nákladového střediska

V každé fázy společnosti a v každé fázy ekonomického cyklu je klasické flexibilní účetnictví nákladů ten základ, jelikož účetnictví nákladovéhostřediska, účetnictví nákladů, analýzy ziskovosti poskytují výkazy týkající se režíjních nákladů, nákladů na zboží a účtování marží na příspěvky.

Společnost, ktrerá nezná svou nejnižší cenovou hladinu, nemůže na dnešním trhu existovat. Stejně tak jsou výkazy v oblasti režijních nákladů absolutní a ve vztahu k dnešním společným referenčním hodnotám – jakmile jsou optimálne nastaveny –jsou jasná konkurenční výhoda.

Kvalitativní rozdělení těchto režijních nákladů na produkty bude ukazovat pokrytí, které produkty přispívají, a tím vypočítá plánovanou úroveň aktivity. To je jediný způsob, jak učinit správná rozhodnutí, ktorá jsou nezbytná k řízení podniku, přes odchlyky v úrovni činnosti, spotřebu (množství a cenu) a možnou odchylku ve struktuře.

Společnost Plaut vyvíjí a implementuje účetní a řídicí modely pro odpovídající obchodní model již vice než 65 let. S touto zkušeností se vlivy a potřeby specifické pro daný průmysl náležitě rozrostly a dnes mohou být užitečně uvedeny do projektů.

Finance Transformation Efficiency

Vzhledem k tomu, že se společnosti začaly stále vice angažovat na mezinárodních trzích a zároveň se dostaly do pozornosti třetích stran, jako jsou banky a analytici, klasické oblasti činnosti prošly hlubokou změnou a expanzí. CFO se stal nejdůležitejším protejškem generálního ředitele a rozhodovacích orgánů společnosti.

Dnešní CFO se vyznačují nový pojetím sebe sama. Zajištění nejvyššího stupně účinnosti a efektivity při řízení úkolů, které významně přispívají k zvyšování hodnoty společnosti, je hlavním principem měření výkonnosti CFO.

Současné a budoucí úkoly “nového” CFO, které jsou odvozené ze změněné koncepce sebe sama jsou:

 • Orientace finančních nákladů a kontrolingu směrem k mezinárodnímu standard (viz obr.2).
 • Zajištění a udržování finančních aktiv a aktiv při dodržování požadavků na dodržování předpisůa řízení rizik.
 • Neustálá připravenost hovořit o strategickém směru společnosti a zkoumání možných akvizic s cílem zajistit trh.

Profesionální postoj oproti majitelům akcií a analýz: Komunikace zaměřena na dosažení cílů. Tato transformace se obvykle odehrává v tomto prostředí a je msg Plautu známá z mnoha projektů.

Finance Transformation Excellence

Tlak nákladů na financování oblasti služeb se neustále zvyšuje a v přístích letech se bude dale zintenzivňovat, neboť se očekává, že financování funkčních oblastí přispěje k přidané hodnotě podniku. Společnost msg Plaut svou hlavní pozornost soustřeďuje na procesní úkoly. Cílem je rozvinout kompletnífinanční dodavatelský řetězec do koordinovaného oprtima.

Většina společností je na počátku cesty k nové finanční a kontrolní budoucnosti. V praxi se často setkáváme s následujícími problémy v proštředí CFO:

 • Opatření ke snížení nákladů se dosud zaměřila na IT. Mezitím však přišel čas soustředit se na náklady procesů.
 • Často existuje nedostatek důvěry k přijatým opatřením k ochraně finanční situace a budoucí likvidity.
 • Plánovací nástroje jsou zastaralé a nejsou dostatečně účinné.

Změněné ekonomické podmínky a zvýšená dynamika trhůvedou k nutnosti zvládnou nástroje portfolia finančních funkcí a realizovat je nákladově efektivním způsobem.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager