Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Finanse i Kontroling jako nowy
zakres odpowiedzialności

Droga od wewnętrznego dostawcy usług do kierującego biznesem

Obecnie zakres obszaru Finansów i Kontrolingu znacząco różni się od zadań wspomagających proces zarządzania, za które dyrektor ds. finansowych (CFO) był do niedawna odpowiedzialny. CFO aktualnie zajmuje się znacznie szerszym zakresem zagadnień. Od procesu transformacji Finansów i Kontrolingu nie ma odwrotu. Każde przedsiębiorstwo musi obecnie określić swoje własne miejsce w procesie rozwoju i podjąć działania na rzecz dalszych zmian w obszarze Finansów i Kontrolingu.

Rachunkowość zewnętrzna i wewnętrzna uwzględnia wszystkie aspekty finansów i rachunkowości inwestycyjnej, kontrolingu i konsolidacji. Szczególnej uwagi wymaga rachunkowość w obrębie grupy kapitałowej. Plaut wykorzystuje najnowsze techniki informacyjne i komunikacyjne do przeprowadzenia płynnej konsolidacji na poziomie prawnym i zarządczym we wszystkich obszarach sprawozdawczości. Dzięki integracji dodatkowych parametrów podejmowane decyzje zarządcze są ukierunkowane na rynek, klienta, a przede wszystkim na sukces.

SAP S/4 HANA Finance

Przed działami finansowymi stoją coraz większe wymagania, znacznie wykraczające poza dostarczanie danych liczbowych. Oczekuje się od nich aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu firmą. Coraz większa złożoność zagadnień i presja kosztowa wpływają na następujące obszary:

 • coraz ostrzejsze przepisy i obowiązki sprawozdawcze oraz coraz krótsze cykle sprawozdawcze i planowania
 • rosnąca niepewność na rynku i coraz szybsze zmiany
 • coraz krótsze czasy reakcji i podejmowania decyzji

Strategiczną odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania jest upraszczanie. Dzięki Business Suite, S/4 HANA, autorskiemu rozwiązaniu czwartej generacji SAP-a, cyfrowy świat staje się o wiele bardziej przystępny.

S/4 HANA Finance to jeden z pierwszych elementów opartych na zawansowanej platformie in-memory SAP HANA i wyposażonych w przyjazny dla użytkownika, niezależny interfejs SAP Fiori. S/4 HANA Finance składa się z następujących trzech elementów:

 • SAP Accounting powered by HANA
 • Cash Management powered by HANA
 • Integrated Business Planning for Finance

Plaut S/4 HANA Finance Assessment to trójpoziomowa usługa konsultingowa dostępna niezależnie lub w połączeniu z innymi usługami.

 • S/4 HANA Finance Informer ukazuje innowacje produktowe oraz potencjalne możliwości wykorzystania produktów włącznie z wymaganiami technicznymi (np. Plaut HANA Quick Check), a także różne modele operacyjne.
 • S/4 HANA Finance Value Assessment wykorzystuje analizę funkcjonalną w celu pokazania skutków dla procesów biznesowych klienta i podsumowuje je w uzasadnieniu biznesowym (business case).
 • S/4 HANA Finance Roadmap tworzy strategię transformacji, a następnie mapę drogową umożliwiającą osiąganie celów.

Korzyści dla klienta

 • Kompleksowe informacje oraz analiza nowych aplikacji biznesowych i produktów w sektorze finansowym
 • Jasne informacje na temat faktycznego, wartościowego oraz indywidualnego potencjału wykorzystania
 • Praktyczna droga do wykorzystania pełnego potencjału oraz aktywne wsparcie w procesie transformacji cyfrowej

Transformacja w ramach kontrolingu

 • Ujednolicenie rachunkowości
 • Zintegrowane planowanie strategiczne i operacyjne
 • Wpływ MSSF na kontroling
 • Ceny transferowe i kalkulacja w obrębie grupy
 • Raportowanie według segmentów
 • Wprowadzenie metody kosztu własnego

Globalizacja wymusza na organizacjach rozwój międzynarodowy. Wszystkie firmy, które na dłuższą metę nie chcą pozostać w tyle za konkurencją, muszą być obecne globalnie.

Przed zarządami organizacji stoją nowe wyzwania, które wynikają ze zmieniających się warunków.

Coraz bardziej złożone zarządzanie operacyjne musi się opierać na zdecentralizowanych strukturach. Muszą one być połączone z centralnym, strategicznym systemem kontrolingowym. W środowisku globalnym możliwości i elementy ryzyka podlegają ciągłym zmianom. Dynamiczny kontroling odgrywa coraz ważniejszą rolę dla zespołów zarządzających organizacjami.

Nowoczesny kontroling wymaga realizacji nowych, wymagających zadań, które bezpośrednio wynikają ze zmieniających się uwarunkowań:

 • Otwarte, globalne rynki kapitałowe wzmacniają wpływ interesariuszy zewnętrznych. Inwestorzy i analitycy żądają dostępu do danych w coraz krótszym czasie. Oprócz dostępu do danych bieżących zwracają się o dostęp do danych planowania. Firmy przygotowują coraz więcej prognoz i danych, a pracownicy czują się przeciążeni i wypaleni.
 • Opublikowanie wyników spółki i grupy kapitałowej nie wystarcza – konieczne jest podanie wyników według poszczególnych segmentów. Firmy działające na rynkach zagranicznych dodatkowo muszą rozwiązać problem różnych standardów rachunkowości.

Aktualnie każda organizacja poszukuje kontrolera, który działa wyprzedzająco w stosunku do potrzeb biznesu i przygotowuje perspektywy przyszłego rozwoju firmy. Najważniejsze zadanie współczesnego kontrolera polega na zapewnieniu wsparcia dla decyzji podejmowanych przez zarząd oraz dla interesariuszy zewnętrznych.

Inne postrzeganie roli kontrolera jednak nie wystarcza. Wyzwania globalizacji wymagają dostosowania dostępnych narzędzi oraz opracowania nowych. Należy jednak działać w taki sposób, aby wzrost wydajności nie doprowadził do wzrostu kosztów. Wdrożenie potrzebnych organizacji narzędzi musi być szybkie i proste, a ich utrzymanie – mało wymagające.

 • Rachunek zysków i strat
 • Kalkulacja marży
 • Rachunek rodzajów kosztów
 • Rachunek miejsc powstawania kosztów

Na każdym etapie życia przedsiębiorstwa i w każdej fazie cyklu gospodarczego bardzo ważną rolę odgrywa klasyczny i elastyczny rachunek kosztów, ponieważ rachunek miejsc powstawania kosztów, rachunek rodzajów kosztów i analiza rentowności umożliwiają generowanie sprawozdań obejmujących koszty ogólne, koszty towarów oraz marżę pokrycia.

Firma, która nie jest w stanie ustalić najniższej opłacalnej dla niej ceny produktu, nie przetrwa na dzisiejszym rynku. Punktami odniesienia są także sprawozdania dotyczące kosztów ogólnych w wartościach bezwzględnych i proporcjonalnych. Ich optymalna analiza może stanowić o przewadze konkurencyjnej firmy. Dzięki ilościowej alokacji kosztów ogólnych otrzymujemy informacje na temat marży pokrycia, a następnie możemy skalkulować planowany poziom aktywności. Tylko w ten sposób możliwe jest podejmowanie właściwych decyzji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – przez odchylenia w poziomie aktywności, ocenę zużycia materiałów (ilość i cena) oraz ewentualne odchylenia w strukturach.

Plaut od 60 lat opracowuje i wdraża modele alokacji kosztów i sterowania. Plaut dzieli się swoim doświadczeniem w prowadzeniu projektów w obliczu coraz większych wpływów specyficznych dla określonych branż oraz rosnących kosztów.

Finanse-Transformacja-Wydajność

Przedsiębiorstwa coraz bardziej angażują się w działalność na skalę globalną, stając się obiektem zainteresowania interesariuszy zewnętrznych, tj. banków i analityków. Klasyczne obszary aktywności w biznesie przeszły ogromną zmianę i uległy rozszerzeniu. Dyrektor Finansowy (CFO) zapewnia najwyższy poziom wsparcia Prezesowi Zarządu oraz osobom podejmującym kluczowe decyzje w jednostkach operacyjnych.

Dyrektor Finansowy pełni aktualnie zupełnie inną rolę niż w przeszłości. Dziś stara się on realizować swoje zadania jak najbardziej wydajnie i efektywnie, aby istotnie przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Oto bieżące i przyszłe zadania Dyrektora Finansowego w nowej roli:

 • Podejście do kosztów finansowych i kontrolingu z punktu widzenia standardów międzynarodowych (zob. Rys. 2).
 • Zabezpieczenie i zapewnienie zasobów finansowych oraz kapitału, przestrzeganie zgodności z wymogami i zarządzanie ryzykiem.
 • Ciągła gotowość do dyskusji na temat orientacji strategicznej przedsiębiorstwa oraz możliwych przejęć, aby uzyskać lub zachować kontrolę nad rynkiem.

Utrzymywanie profesjonalnych relacji z akcjonariuszami i odpowiednie reagowanie na analizy. Komunikacja skoncentrowana na osiąganiu celu. Transformacja odbywa się w środowisku biznesowym – często z udziałem firmy Plaut w trakcie realizacji projektów.

Finanse-Transformacja-Perfekcja

Presja kosztowa w obszarze finansów stale rośnie. Co więcej, w przyszłości może ona być jeszcze większa, ponieważ w powszechnym przekonaniu obszar funkcyjny finansów również odpowiada za wartość dodaną w przedsiębiorstwie. Firma Plaut szczególnie koncentruje się na procesach. Procesy mają na celu opracowanie pełnego i optymalnie skoordynowanego łańcucha dostaw w obszarze finansów.

Większość przedsiębiorstw znajduje się na początku drogi do nowej przyszłości finansów i kontrolingu. W otoczeniu Dyrektora Finansowego w praktyce często stykamy się z następującymi wyzwaniami:

 • Do tej pory wszelkie działania związane z obniżaniem kosztów skupiały się na dziale IT. Równocześnie presja czasu wymaga, aby przedsiębiorstwo położyło nacisk na obniżanie kosztów procesów.
 • Często w przedsiębiorstwie brakuje zaufania co do działań podejmowanych w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej i przyszłej płynności.
 • Narzędzia planowania są przestarzałe i niewystarczająco efektywne.

Środowisko podlegające szybkim zmianom wymaga doskonałej znajomości narzędzi funkcji finansowych oraz realizacji funkcji w sposób efektywny kosztowo.