Rozwój i architektura IT

Dział Plaut IT-Konsulting łączy znajomość danej branży z obszarem
IT oraz rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki takim kompetencjom
firma msg Plaut świadczy zintegrowane usługi konsultingowe na
najwyższym poziomie.

Osiągamy cele poprzez

 •  rozwijanie rozwiązań w zakresie IT governance, strategii i kontrolingu w ścisłej współpracy z najwyższym kierownictwem firmy, kierownictwem IT oraz właścicielami procesów biznesowych
 •  koncentrację na zagadnieniach związanych z procesami biznesowymi oraz na wymaganej architekturze aplikacji IT
 •  łączenie doradztwa technicznego i biznesowego
 •  standaryzację kosztów, korzyści i ryzyka

Optymalizujemy korzyści dla naszych klientów, łącząc nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne z metodami architektury przedsiębiorstwa. Pomagamy naszym klientom poznać złożoność środowiska systemów i aplikacji oraz cykle życia produktów i technologii IT – w ten sposób ich procesy biznesowe są wspierane przez niezawodne i efektywne kosztowo rozwiązania IT.

USP – Unikatowa propozycja sprzedaży

 •   Koordynacja strony biznesowej i IT w ramach kluczowych branż Grupy Plaut
 •   Szerokie kompetencje w zakresie wdrożenia i architektury, gruntowna znajomość SAP
 •   Stali pracownicy przydzieleni do projektów konsultingowych i wdrożeniowych
 •   Pragmatyczne i elastyczne podejście do projektu

Architektura i projektowanie rozwiązań

We współpracy z naszymi ekspertami ds. procesów projektujemy optymalne dla naszych klientów struktury oraz standardy aplikacji IT (architektura rozwiązań).

Przy pomocy sprawdzonych metod i modeli referencyjnych (np. Quasar i TOGAF) wykorzystujemy nasze kompetencje w zakresie architektury, aby projektować innowacyjne technologie SAP, przygotowane do pracy w środowisku aplikacyjnym przyszłości.

Korzyści:

 • Ukierunkowanie systemów IT na cele biznesowe
 • Optymalizacja kosztów ogólnych
 • Koncentracja na celach strategicznych
 • Zwiększenie elastycznośi biznesowej
 • Zapewnienie bezpiecznej przyszłości

Kontrola bezpieczeństwa

Wstępna analiza bezpieczeństwa Twojego systemu SAP

Każdy system SAP jest narażony na cyberataki, oszustwa w sieci, działania szpiegowskie i sabotaż. Systemy informatyczne to cyfrowy trzon nowoczesnej firmy. Przetwarzają dane wrażliwe i zachodzą w nich procesy biznesowe. Awaria systemu, skuteczny cyberatak czy kradzież danych mogą wywołać katastrofalne skutki dla firmy. Określimy aktualny poziom bezpieczeństwa Twojego systemu SAP w ramach analizy bezpieczeństwa.

 • Wspólne wyznaczenie elementów systemu SAP do sprawdzenia w oparciu o ocenę środowiska SAP
 • Zapewnienie oprogramowania do audytu oraz uprawnień użytkownika SAP w celu przeprowadzenia audytu
 • Przeprowadzenie kompleksowego testu z użyciem nagradzanego systemu do testów
 • Przygotowanie oceny bezpieczeństwa systemu w formie raportu
 • Doradztwo w zakresie dalszych procedur zabezpieczenia systemów SAP
IT Governance Zarządzanie organizacją IT

Kluczowe pytania dotyczące organizacji IT w środowisku korporacyjnym:

 • Czy organizacja IT jest dostosowana do strategii firmy?
 • Czy organizacja IT skutecznie wspiera realizację celów biznesowych?
 • Czy firma w pełni korzysta z potencjału do innowacji i racjonalizacji obszaru IT?
 • Czy firma radzi sobie z ryzykiem operacyjnym i związanym z bezpieczeństwem IT?
 • Czy organizacja IT spełnia wymogi prawne i regulacyjne?
 • Czy firma kontroluje koszty i jakość usług IT?
 • Plaut wspiera kierownictwo firmy, analizując wszystkie wyzwania wynikające z pytań, np. związane z przywództwem, planowaniem czy wynikami firmy.

IT Governance – stabilne, zorientowane na strategię zarządzanie profesjonalną organizacją IT – to specyficzny wymiar Corporate Governance. IT Governance rozwiązuje następujące zadania:

 • Dostosowanie obszaru IT do celów i strategii firmy
 • Godzenie rozbieżnych wymagań i priorytetów różnych działów biznesowych pod kątem potrzeb IT
 • Jak najlepsze wykorzystanie IT jako narzędzia używanego w nowoczesnych, elastycznych i wydajnych procesach biznesowych
 • Wykorzystanie IT jako siły napędowej innowacyjności i transformacji w biznesie
 • Przydzielanie zasobów IT zgodnie z korporacyjnymi kryteriami strategicznymi i ekonomicznymi
 • Minimalizacja i kontrola ryzyka w obszarze IT
 • Monitorowanie i poprawa wyników w obszarze IT

Usługi konsultingowe firmy Plaut w obszarze IT są niezależne od produktów i niezwiązane z producentami sprzętu czy oprogramowania. Opracujemy koncepcję IT Governance dostosowaną do potrzeb Twojej firmy z uwzględnieniem wszystkich aspektów strategicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych. Firma Plaut wdraża najnowsze osiągnięcia nauki i technologii oraz dobre praktyki wypracowane dzięki projektom prowadzonym u różnych klientów. Wspieramy naszych klientów w trakcie całego procesu – począwszy od wstępnego audytu IT i określenia celów, poprzez wdrożenie, i skończywszy na ocenie osiągniętych wyników.

Dzięki wsparciu firmy Plaut zmienisz organizację IT, która z czynnika kosztów przekształci się w czynnik sukcesu strategicznego!

Strategia IT – skuteczna organizacja IT musi mieć jasne cele!
Kontroling IT – alokacja kosztów jest przestarzała